Veřejné zakázky, realizované projekty a přijaté dotace

Předcházení vzniku odpadů v obci Jankov

vloženo 17. říjen 2023

 Předcházení vzniku odpadů v obci Jankov  CZ.05.01.05/XX/22_024/000832  

 Realizace projektu 9/2023-01/2024

Obec Jankov realizuje projekt zaměřený na předcházení vzniku odpadů, který je spolufinancován Evropskou unií.

                  V závěru roku 2023 plánuje obec předat do bezúplatné výpůjčky po dobu pěti let a následně darovat domácí kontejner o objemu 1170 litrů s odklopným víkem.

                  Kompostéry jsou pořízeny v rámci podpory v Operačním programu Životního prostředí 2021-2027. Se stejnou finanční podporou pořídí obec štěpkovač a 2000 ks vratných kelímků s vybavením ( jedná se boxy, myčku pro předcházení vzniku odpadu z jednorázových plastových kelímků).

Intenzifikace ČOV

vloženo 18. duben 2023

Intenzifikace ČOV Jankov a její uvedení do zkušebního provozu 24.3.2023

Realizace záměru zmodernizovat a zkapacitnit stávající ČOV vystavěnou v roce 1995 byla započata v roce 2020 zhotovením projektové dokumentace pro stavební povolení a následně projektu pro provedení stavby společností FER&MAN Technology, spol. s r.o.. Stavba realizovaná od 1.4.2022 firmou Auböck s.r.o., Poříčí byla bez závad předána do zkušebního provozu investorovi Obci Jankov a zároveň provozovateli VHS Benešov a.s. s téměř měsíčním předstihem oproti uzavřené smlouvě o dílo.

V rámci modernizace byly provedeny stavební úpravy a úprava technologicko-technického vybavení stávajících objektů ČOV, odpovídajících inženýrských sítí a technologických propojení – hrubého předčištění, dmychárny, nových aktivačních nádrží, uskladňovacích nádrží kalu a dosazovacích nádrží. V rámci stavby byly provedeny i nezbytné úpravy provozní budovy a jejího okolí.

Kapacitně je zařízení připraveno zdvojnásobit svůj provoz. Do návozové jímky postupně přivezeme a vyčístíme splašky ze všech místních částí obce - Jankovská Lhota, Pičín, Bedřichovice, Čestín, Odlochovice, Nosákov, Podolí, Čečkov, J.Otradovice.

Zástupci obce plánují do budoucna postavit kanalizaci a ČOV v Odlochovicích a kanalizaci v Jankovské Lhotě s připojením tlakovou kanalizací do ČOV Jankov. Na obě akce jsou připravena platná stavební povolení. Současná ekonomická krize a enormní nárůst energií, pohonných hmot a stavebního materiálu obec zastavila v pokračování dalších prací směřujících k realizaci těchto velmi finančně náročných investic.

Intenzifikace ČOV Jankov byla bezpochyby jednou z nejrozsáhlejších investic naší obce a vyšla nás téměř na 36 mil. Kč bez DPH. Velké poděkování patří Ministerstvu zemědělství ČR, které výstavbu podpořilo dotací ve výši 23,128 milionu Kč.

Moderní čistírna s dostatečnou kapacitou pro návoz splašků z okolních místních částí nám zajistí vyčištění území s dopadem na zlepšení kvality životního prostředí, ochrany spodních vod, ale i navýšení nové bytové zástavby.

V současné době probíhají jednání vedoucí ke zpracování návrhu logistiky návozu splašků z místních částí obce na čistírnu odpadních vod. Všichni občané budou následně informování od kdy a za jakých podmínek bude možné vývoz jímky objednat.

Za obec Jankov Jitka Jonsztová, starostka

Po kliknutí na obrázek se zvětší.

Dovybavení jednotky SDH obce Jankov JPOIII z Programu 2022

vloženo 22. listopad 2022

Dovybavení jednotky SDH obce Jankov JPOIII věcnými prostředky požární ochrany v roce 2022

Jednotka obce Jankov JPOIII byla v letošním roce dovybavena dalšími věcnými prostředky požární ochrany, které zasahujícímu hasiči poskytnou maximální bezpečnost, ochranu a také potřebný komfort. V říjnu byly zakoupeno 12 ks zásahových přileb s polepem, svítilnou a držákem a transportní vana v celkové hodnotě 158.070,-Kč. 

Obec Jankov využila Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje. Ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tématického zadání Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí byla přijata dotace ve výši 100 tis.Kč.

                                                                                      Jitka Jonsztová, starostka

 

Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Odlochovicích v roce 2022

vloženo 2. srpen 2022

Abychom mohli tento objekt rekonstruovat předcházela časově náročná administrativní práce.  Před legalizací budovy v katastru nemovitostí jsme více jak dva roky vyřizovali směnu části pozemku pod budovou s Magistrátem hl. města Prahy. Poté byl vyhotoven geometrický plán se zaměřením budovy, pasport stávající zbrojnice a přiděleno čp. 49. Na základě Územního souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Soutěž vyhrála firma Rein s.r.o. Mladá Vožice, která hotové dílo předala v dubnu 2022. Na stavební práce jsme čerpali dotaci ze Středočeského kraje ve výši 914 tis.Kč, spoluúčast obce je 350  tis. Kč. Budova požární zbrojnice má novou střechu, okna, dveře a fasádu.

Rozšíření mateřské školy v Jankově v roce 2021

vloženo 1. říjen 2021

V roce 2021 v období letních prázdnin bylo zrekonstruováno hřiště mateřské školy. Byl vystavěn altán a herní místo školky bylo doplněno o dva nové herní prvky.

Projekt řeší úpravu venkovního areálu – zahrady mateřské školy. V rámci projektu byl do zahrady pořízen nový mobiliář - altán a dva herní prvky.

Důvodem pořízení altánu je umožnění pobytu dětí na čerstvém vzduchu za každého počasí, který má zásadní vliv na zdraví a obranyschopnost organizmu dětí. Nové herní prvky povzbudí pohyb, pomůžou zdokonalovat dovednosti dětí, jejich obratnost a smysl pro rovnováhu.

Celková investice činila 454 tis. Kč. Je podepsaná Dohoda o poskytnutí dotace z PRV ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem. Dotace bude poskytnuta v roce 2022 po realizaci všech kontrol u příjemce dotace, a to v přepokládané výši 334 tis. Kč


Otevření zrekonstruované části KZ v Jankově

vloženo 1. září 2020

Stavební úpravy části kulturního zařízení v Jankově

Za velkým jevištěm v sále v Jankově vznikly z nevyhovujících prostor dvě nové místnosti se sociálním zařízením. V sále chybělo zázemí pro kulturní činnost, a tak byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení, která vyřešila důstojné zázemí pro kulturní a spolkovou činnost. Po vydání 

celý článek »

Projekt VYBAVENÍ SÁLU PRO SPOLKOVOU A KULTURNÍ ČINNOST

vloženo 24. srpen 2020

Projekty

vloženo 26. září 2018

ZŠ JANKOV – ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO JAZYKOVÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ Jankov získá nové učebny

Obec Jankov získala v roce 2019 dotaci na rozšíření kapacit základní školy. V rámci projektu realizovaného v letech 2019 – 2020 vzniknou v půdní nástavbě školy tematické učebny a bude vybudován výtah. Škola tak získá nové prostory pro výuku jazyků a přírodovědných oborů včetně adekvátního zázemí. Realizací výtahu se škola stane zcela bezbariérovou. V rámci projektu bude pořízeno moderní interiérové vybavení a doplňkově realizována zeleň na školní zahradě.

Předpokládané náklady akce činí téměř 16 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace prostřednictvím realizace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Místní akční skupiny (MAS) Posázaví prostřednictvím výzvy č. 6 – Vzdělávání činí 9,5 mil. Kč. Ostatní prostředky jsou hrazeny z rozpočtu obce Jankov.

Registrační číslo projektu je CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008496.

Plakát projektu ke stažení ZDE.

 

Svolávací zařízení FIREPORT SDH JPOIII Jankov 2018

Výměna oken zš Jankov čp.29, III.etapa

Posílení zdroje vody Jankov

 Jankovská Lhota - Posílení zdroje vody, 2019

Oznámení o zveřejnění zakázky

vloženo 12. červenec 2018

Oznámení o zveřejnění zakázky “ZŠ Jankov – Zlepšení podmínek pro jazykové a přírodovědné vzdělávání”

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zs-jankov-zlepseni-podminek-pro-jazykove-a-prirodovedne-vzdelavani

Smlouva o dílo Památky Tábor, zveřejněno 10.10.2018

Veřejné zakázky

vloženo 1. duben 2014

Veřejné zakázky naší obce můžete najít na této adrese: 

 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs

 

SOD - Intenzifikace ČOV Jankov

 

Veřejné zakázky malého rozsahu  můžete najít na této adrese:

 http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231916

Veřejné zakázky malého rozsahu

vloženo 1. duben 2014

Zakázky nepodléhající plně režimu zákona o veřejných zakázkách:

Uzavřené smlouvy o dílo:

SOD - Rekonstrukce vodovodu Odlochovice (havárie), 12.3.2014.pdf 

SOD - Vrtaná studna a rekonstrukce vodojemu Nosákov, 12.3.2014.pdf 

SOD- Obec Jankov - bezbariériový chodník 2.etapa,24.3.2014.pdf 

SOD - Zpracování nového územního plánu Obce Jankov 15.9.2014.pdf

- SOD - Havarijní stav vodovodu Jankov - smlouva o dílo 18.6.2015

- SOU - Rekontrukce místní komunikace Lažany-smlouva o dílo 29.6.2015

SOD -  Výměna oken 30.3.2016

SOD - Oprava fasády budovy čp.29 Jankov 16.6.2016 

- SOD - Oprava fasády,výměna oken čp.29, 23.5.2017

- SOD - Obnova zeleně v obci Jankov, 21.8.2017

- SOD - Jankov - hasičská zbrojnice Bedřichovice, 24.8.2017

   PZ Bedřichovice-oznámení o skutečně uhrazené ceně

- SOD - Obnova alejí okolo Jankova, 28.8.2017

Kupní smlouva - nákup DA Ford Transit Kombi 350 L2 Trend, 16.8.2017

- SOD Jankovská Lhota-posíílení zdroje vody, 1.2.2018

- SOD - Výměna oken čp.29 III.etapa,28.3.2018

- SOD MK Roháč-Jarkovec I.etapa, 6 2018

- SOD Posílení zdroje vody Jankov, 52018

Smlouva o poskytnutí služeb a provedení díla,62019

KS ZŠ Jankov - Zlepšení podmínek pro jaz. a přírodovědné vzdělávání- INTERIER

- SOD Stavební úprava části objektu kulturního zařízení Jankov 2020

SOD veřejné osvětl. Nosákov-2020

SOD veřejné osvětl. Jank.Lhota-2020

SOD RVO+doplnění VO Odlochovice

SOD výměna zdroje tepla Jankov č.p.14

SOD projektová dokumentace pro intenzifikaci ČOV Jankov (stavební řízení)-dodatek č. 1

SOD stavební úpravy hasičské zbrojnice Odlochovice

SOD výměna střešního pláště na budově čp.30-Jankov

Dodatek č. 1 k SOD-výměna střešního pláště na budově čp. 30-Jankov

Kupní smlouva č. AV2022007-na prodej komunálního stroje (kolový traktor) 16.7.2022

Kupní smlouva č. 3/2023-na nákup štěpkovače-EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o.

Kupní smlouva č. 2/2023-na nákup kompostérů do domácností-SDO Technika s.r.o.

Kupní smlouva č. 2/2023-na nákup kompostérů do domácností-SDO Technika s.r.o.

Kupní smlouva - nákup traktoru Kubota BX 261 zimní set - ELVA PROFI s.r.o. 9.11.2023  

 

 

Kontakt

Obec Jankov
Na náměstí 14
25703 Jankov

Tel.: 317 833 209
E-mail: info@obecjankov.cz
Datová schránka: yp4a679

Úřední hodiny OÚ:
Po: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Čt: zavřeno
Pá: zavřeno

více informací »

Úřad bez bariér

Úřad bez bariér

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky
GObec Jankov
QR kód stránek Obce Jankov
TOPlist
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace