Jednací řád

Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákony ), na tomto svém jednacím řádu.

§1 Úvodní ustanovení

1. Zastupitelstvu obce je stanovena povinnost schválit usnesením svůj jednací řád.

2. V jednacím řádu se upravují zásady přípravy zasedání, svolávání, postupu jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky.

3. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

§2 Pravomoci zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo rozhoduje ve všech věcech uvedených v §84 a v §85 zákona o obcích.

2. Zastupitelstvo si v souladu s ustanovením §84 odst.4 zákona o obcích vyhrazuje tyto další pravomoci v samostatné působnosti obce:

  • a) rozhodovat o investicích a závazcích obce za jednotlivou zakázku nad částku 2 mil. Kč bez DPH,
  • b) rozhodovat o investicích a závazcích obce za jednotlivou zakázku do částky 2mil.Kč bez DPH je v působnosti rady obce.

§ 3 Svolávání jednání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.

§4 Svolávání jednání zastupitelstva obce

1. Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta podle návrhu programu stanoveného radou obce, která rovněž stanoví dobu a místo jednání.

2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory. Návrhy se předkládají písemně na obecní úřad nejpozději do 7 dnů přede dnem, na který má být jednání zastupitelstva svoláno. Pokud je návrh k zařazení na pořad jednání předán později a nebylo jej možné na program zařadit, nebo byl přednesen v průběhu jednání zastupitelstva, rozhodne o jeho zařazení na program jednání zastupitelstvo obce.

3. Jsou-li součástí návrhu i materiály, které mají být zastupitelstvem projednány odpovídá navrhovatel za to, že tyto materiály jsou v souladu s právními předpisy, usnesením a schváleným rozpočtem, pokud jej nenavrhuje změnit. Součástí materiálu předkládaných k projednání je i návrh na usnesení.

4. Předkládané materiály musí být stručné, vystihnout danou problematiku a umožňovat členům zastupitelstva zaujmout k danému problému stanovisko.

5. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva. Ve stejné lhůtě materiály projednávané na zastupitelstvu obce budou uloženy u starosty na obecním úřadě, aby si je mohli zastupitelé obce na zapůjčit k prostudování.

§5 Účast členů zastupitelstva obce na jednání

1. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, plnit úkoly, které mu zastupitelstvo uloží, hájit zájmy občanů a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

2. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen tuto skutečnost před zahájením zastupitelstva sdělit. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování o této záležitosti, rozhoduje zastupitelstvo.

3. Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva do listiny přítomných.

§6 Program jednání

1. Program jednání zastupitelstva navrhují členové obecní rady.

2. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dle tohoto jednacího řádu dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením na program jednání vyslovilo zastupitelstvo souhlas.

§7 Průběh jednání zastupitelstva obce

1. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. Zasedání zastupitelstva řídí předsedající. Pracovní předsednictvo tvoří členové obecní rady. Na návrh členů zastupitelstva může být pracovní předsednictvo rozšířeno o další členy zastupitelstva.

2. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání, které svolává postupem podle §3 tohoto jednacího řádu.

3. V zahajovací části jednání předsedající prohlásí, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva, dá schválit program jednání, dva zastupitele jako ověřovatele zápisu a jmenuje zapisovatele. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání a jaké námitky byly proti němu podány.

4. Zápis, proti kterému nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. O námitkách proti znění zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

5. Zápis z předchozího jednání zastupitelstva je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.

6. Starosta předkládá zastupitelstvu obce k rozhodnutí usnesení rady obce, jehož výkon pozastavil. Po vysvětlení důvodu pozastavení a zdůvodnění návrhu řešení rozhodne o věci zastupitelstvo.

7. Na zasedání zastupitelstva informuje starosta nebo pověřený člen rady občany o činnosti orgánů obce.

8. Zastupitelé se řídí schváleným programem. K bodům programu se mohou vyjadřovat zastupitelé po přihlášení zvednutím ruky v průběhu zasedání. Občané se k projednávaným bodům mohou vyjádřit v diskuzi nebo v případě, že mají konstruktivní připomínku. Bez ohledu na pořadí přihlášených zastupitelů či občanů musí být uděleno slovo tomu, kdo namítá nedodržování jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

9. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády jim určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

10. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout. 11. Podrobnosti k délce vystoupení občanů: - doba diskusního vystoupení se omezuje max. na 2 minuty - nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát - technické poznámky se zkracují na dobu 1 min.

12. Návrh na ukončení diskuse může podat kterýkoliv člen zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje.

13. Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.

§8 Příprava usnesení zastupitelstva obce

1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

2. Usnesení musí odpovídat výsledkům jednání a hlasování. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, radě obce, výborům a členům zastupitelstva obce.

§9 Hlasování

1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

2. O každém jednotlivém bodu návrhu usnesení se hlasuje samostatně.

3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích a poté o ostatních částech návrhu.

4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. V případě uplatnění více protinávrhů rozhodne o pořadí hlasování návrhová komise.

5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve volební strany členů zastupitelstva, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva přerušili. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva, přednese upravený protinávrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený protinávrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.

6. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho variant, vypracuje návrhová komise nový návrh usnesení.

7. Hlasování na zastupitelstvu obce je veřejné. K platnému usnesení zastupitelstva, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.

§10 Dotazy členů zastupitelstva obce

1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec. Na vedoucí příspěvkových organizací, které obec založila nebo zřídila. Písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, pokud tomuto nebrání zákony upravující mlčenlivost a nebo zákaz jejich zveřejnění. Pokud tazatel vyjádří nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo.

2. Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise.

§11 Zabezpečení usnesení a kontrola jeho plnění

1. Usnesení zastupitelstva se vyhotovuje písemně. Podepisuje jej starosta a místostarosta a dva ověřovatelé. Za vyhotovení usnesení odpovídá obecní úřad.

2. Rada obce projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení splnění usnesení zastupitelstva. Návrh předkládá radě obce starosta.

3. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada obce a informuje příští zasedání zastupitelstva.

§12 Péče o nerušený průběh jednání

1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva, předsedající či jiný člen zastupitelstva určený předsedajícím , může vykázat ze zasedací místnosti rušitele jednání.

2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený limit, může mu předsedající odejmout slovo.

§13 Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech svolá starosta zasedání zastupitelstva znovu do 15 dnů.

§14 Organizačně technická záležitost zasedání zastupitelstva obce

1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta, místostarosta a určení ověřovatelé.

2. V zápise se vždy uvede den a místo jednání, hodina zahájení a ukončení, doba přerušení, jméno zapisovatele, jména určených ověřovatelů zápisu, jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva, počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad programu jednání, další skutečnosti, o nichž zastupitelstvo rozhodne, aby byly součástí zápisu, průběh a výsledek hlasování, schválené znění přijatých usnesení. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných zastupitelů.

3. V zápise se uvádějí všechny závažné skutečnosti z průběhu zasedání zastupitelstva obce a zejména přesná formulace přijatých usnesení.

4. Zápis je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

5. Zápisy a usnesení z jednání, jakož i všechny související písemné materiály archivuje obecní úřad.

6. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva provádí kontrolní výbor a informuje čtyřikrát ročně zastupitelstvo při jeho zasedání.

§15 Závěrečné ustanovení

1. Schválením tohoto jednacího řádu zastupitelstvem obce se ruší předcházející jednací řád zastupitelstva obce. 2. Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo obce dne 24.11.2010 a nabývá účinnosti dnem 1.12.2010.

Kontakt

Obec Jankov
Na náměstí 14
25703 Jankov

Tel.: 317 833 209
E-mail: info@obecjankov.cz
Datová schránka: yp4a679

Úřední hodiny OÚ:
Po: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Čt: zavřeno
Pá: zavřeno

více informací »

Úřad bez bariér

Úřad bez bariér

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky
GObec Jankov
QR kód stránek Obce Jankov
TOPlist
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace