Jankovská ročenka 2005

Úvodní slovo

Kresba Jankova

Vážení spoluobčané,

skončil rok 2005 a my se opět scházíme na stránkách naší ročenky, abychom bilancovali uplynulé období. Výsledky naší práce by vám měly zpříjemnit život a sloužit rozvoji obce. Nedílnou součástí této činnosti je zviditelnění naší obce širokému okolí a to v rozvoji turistiky. V tomto roce by se mělo mimo turistiky pokračovat v přípravě stavebních parcel a k výstavbě obecních bytů. Výše zmiňované akce jsou náročné, jak na finanční prostředky, tak na samotné provedení. Z tohoto důvodu obec již požádala o dotaci na výstavbu bytů Státní fond rozvoje bydlení. O dalším průběhu roku 2005 a přípravě roku 2006 se dozvíte v ročence.

Na závěr mého příspěvku mi dovolte, abych touto cestou co nejsrdečněji poděkoval všem, kteří třeba sebenepatrněji přispěli k tomu, aby naše obec byla taková, jaká je. Neboť naše práce by bez podpory obyvatel neměla smysl. Do všech dnů letošního roku Vám přeji pevné zdraví, pohodu a vzájemné pochopení.

Starosta obce Josef Kocourek

Základní charakteristika

Panorama Jankova

Česká republika je, jak jistě všichni víte, označována za srdce celé Evropy. A musíme přiznat, že je to srdce doopravdy hezké. Vždyť kde jinde než u nás najdeme kupříkladu tak historicky zajímavou a malebnou vesnici jako je právě náš Jankov. A zrovna Jankov a jeho okolí je takovým středem toho nádherného srdce.

Kde jinde v Evropě se vám naskytne tak hezký pohled jako když stojíte na zasněženém kopci u mohyly, po levé straně máte zamlžený Blaník a z nedaleké skupiny stromů vyčnívají špičky dvou ratměřských sekvojí, zatímco po levé straně přehlédnete celý Jankov až po zasněžený vrch Chrastišov, na kterém budou díky obci v budoucnosti stát rodinné domy. Nádhernou krajinu však nenajdeme jen v blízkém okolí Jankova, ale i v obou od sebe oddělených částech správního území obce. K té větší, severní části, patří vesnice Jankovská Lhota, Jankovské Otradovice, Jitra, Paseky, Pičín, Lažany, Bedřichovice a Čestín. K jižní (odlochovické) části se řadí Odlochovice, Nosákov, Podolí, Čečkov a Mouřeníny úsek této části katastrálního území obce vytváří hranici mezi Středočeským a Jihočeským krajem. Dvě části správního území obce rozděluje katastrální území obce Ratměřice.

Vlastní Jankov se nalézá na okraji Středočeského kraje, zhruba 7 km od města Votice, směrem na horu Blaník, která je asi 10 km východně od Jankova. Celková rozloha obce je 2980 ha.

Vedení obce

Obec Jankov má v současnosti 15ti členné obecní zastupitelstvo a 5ti člennou radu obce. Zasedání zastupitelstva proběhlo v roce 2005 celkem osmkrát a zasedání rady obce celkem sedmkrát.

Znáte je?

 • Starosta obce – Josef Kocourek
 • Místostarosta – Jiří Fáček

Obecní zastupitelstvo

 • Ing. Čestmír Dittrich
 • Jan Dvořák
 • Jiří Fáček
 • Pavel Halaška
 • Josef Hruška
 • Petr Vrzal
 • Lubomír Tomášek
 • Jiří Švestka
 • Josef Škramlík
 • Josef Kocourek
 • Milan Krch
 • Miloslav Maceška
 • Radek Malotín
 • Vladimír Sochůrek

Kontrolní výbor

 • Petr Vrzal
 • Jaroslava Zemanová
 • Pavel Halaška

Komise pro životní prostředí

 • Josef Kocourek – předseda komise
 • Petr Žihlo
 • Jiří Fáček
 • Josef ŠkramHk

Stavební komise

 • Josef Kocourek – předseda komise
 • Pavel Vyhnal
 • Josef Hruška
 • Jiří Švestka
 • Lubomír Tomášek

Rada obce

 • Jiří Fáček
 • Pavel Halaška
 • Josef Kocourek
 • Vladimír Sochůrek
 • Petr Vrzal

Finanční výbor

 • Vladimír Sochůrek
 • Anna Sedláčková
 • Ing. Květa Procházková

Činnost obce

Co se v roce 2005 podařilo

Výčet níže uvedených akcí obsahuje pouze ty akce, na které se podařilo obci sehnat dotaci:

 • dostavba vodojemu Jankov a rekonstrukce eternitového řadu v celkové částce 9 402 000 Kč, z této částky činila dotace ministerstva zemědělství 55 % a dotace od Středočeského kraje 10 %, obec akci dofinancovala 35 %. Kolaudace proběhla v srpnu roku 2005, v září bylo dílo uvedeno do trvalého provozu
 • I. etapa naučné stezky Po stopách bitvy u Jankova v celkové výši 1 371 000 Kč, dotace Evropské unie činila 100% nákladů, stezka bude uvedena do provozu v březnu roku 2006
 • II. etapa naučné stezky Po stopách bitvy u Jankova ve výši 385000 Kč, výše dotace od ministerstva místního rozvoje představuje 50 % nákladů
 • projekty půdní vestavby bytů nad prodejnou v Jankově – náklady představovaly částku 240000 Kč a byly plně hrazeny z fondů Evropské unie
 • výsadba lipové aleje a remízu v prostoru staré Habrovky ve výši 194 000 Kč, od ministerstva životního prostředí se podařilo zajistit dotaci ve výši 87 % nákladů (169000 Kč), 13 % nákladů (25 000 Kč) uhradila obec
 • nákup motorové pily pro potřebu SDH Jankov ve výši 23 000 Kč, z této částky činila dotace od Středočeského kraje 20 000 Kč
 • pochod Po stopách bitvy u Jankova v celkové částce 25 000 Kč, dotace od Středočeského kraje představovala 20 000 Kč

Akce uskutečněné bez dotací:

 • výkup pozemků pro zástavbu rodinných domů v lokalitě pod vrchem Chrastišov. Podařilo se vykoupit část pozemků v hodnotě 900 000 Kč, uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí s dalšími dvěma majiteli pozemků, v prosinci roku 2005 byl uskutečněn bezplatný převod pozemků v této lokalitě od Pozemkového fondu ČR. V roce 2006 by měla být celá lokalita již v majetku obce
 • výkup pozemků pod komunikacemi Podolí – Odlochovice a Nosákov – Odlochovice ve výši 256 000 Kč a zároveň byl uskutečněn převod pozemků na těchto komunikací od Pozemkového fondu ČR
 • oprava budovy radnice čp. 14 v Jankově ve výši 350000 Kč
 • oprava komunikací ve výši 1 172 000 Kč
 • dokončení změny č. 1 územního plánu obce ve výši 145 000 Kč v srpnu roku 2005
 • obec zakoupila mulčovací stroj v částce 216 000 Kč k úpravě veřejných prostranství a příkopů místních komunikací
 • obec poskytla příspěvek ve výši 125 000 Kč na opravu kostela sv. Vavřince v Bedřichovicích a dále byla nápomocna i při obstarání dalších dotací na tuto opravu (200000 Kč)
 • výše příspěvku poskytnutého zájmovému sdružení BENE-BUS na dopravní obslužnost představovala částku 90 700 Kč
 • na úhradu vodného a stočného v Jankově přispěla obec částkou 59 000 Kč, dalších 100 000 Kč bylo obcí uhrazeno za elektrickou energii na provoz ČOV v Jankově
 • příspěvek mladým hasičům 6000 Kč na zakoupení cen do požární soutěže, 2 000 Kč příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 2 000 Kč – příspěvek Ochraně fauny Votice
 • odpady – příjmy za rok 2005 činily částku 305 830 Kč, výdaje 583 887 Kč. Rozdíl, který doplatila obec činí částku 278 051 Kč, což na jednoho občana obce představuje částku 305 Kč
 • Obec Jankov v roce 2005 dále financovala provoz hřbitovů, dalších vodovodů v Jankovské Lhotě a Nosákově, knihovny, požárníků, sboru pro občanské záležitosti, psaní kroniky a dalších činností vyplívajících ze zákona o obcích.

Co se v roce 2005 nepodařilo

 • oprava hřbitovní zdi v Jankově
 • nástřik v jankovské tělocvičně

Výhled na rok 2006

 • příprava zástavby pod vrchem Chrastišov (výkup zbývajících pozemků, příprava inženýrských sítí, územní rozhodnutí)
 • rekonstrukce sociálního zařízení na zdravotním středisku
 • stavba obecních bytů nad prodejnou v Jankově
 • vydání knihy o Jankovu – autor p. Pavel Pavlovský
 • převod pozemků na výstavbu bytů
 • oprava komunikací
 • zpevnění sportovních ploch v Odlochovicích
 • připojení obecních bytů na ČOV – Odlochovice
 • přihlášení obce do soutěže Vesnice roku
 • nátěr v tělocvičně
 • oprava místních komunikací
 • vybavení kulturního zařízení v Jankově
 • příprava komunálních a parlamentních voleb
Navrh parcel

Obecní lesy

Obecní lesy se rozkládají na ploše asi 73 ha. V roce 2005 činil příjmy z lesního hospodářství činily 553 74,40 Kč, přičemž výdaje byly 241 486,66 Kč. Byly osázeny následující stromy: smrk 3 600 ks, javorů 1000 ks a jasanů 200 ks. Dřevo z obecních lesů je dováženo především do Rakouska a Lukavce.

Rozpočet obce

Hospodaření v roce 2005

 • Příjmy – 12 761 082 Kč
 • Výdaje – 15 537 833 Kč
 • Schodek – 2 766 751 Kč

Schodek hospodaření r. 2005 je kryt přebytkem hospodaření z předchozích let

Schválený rozpočet na rok 2006

 • Příjmy – 9 118 000 Kč
 • Výdaje – 9 118 000 Kč

Obecní statistika za rok 2005

 • Narození – celkem 8
 • Přistěhovalí – celkem 10
 • Zemřelí – celkem 14
 • Vystěhovalí – celkem 12

Bitva u Jankova

 • Bitva, která pomohla ukončit třicetiletou válku .
 • Bitva, která ve třicetileté válce způsobila obrat .
 • Bitva, která je považována za zlomové střetnutí, které definitivně změnilo poměr sil a ve svých důsledcích vedlo k urychlení mírových jednání, jež skončila 24. října 1648 podepsáním smluv o novém mocenském uspořádání v Evropě .
 • Bitva, která ukončila dlouho sérii situací jež z vojenského hlediska uvízly na mrtvém bodě .
 • Bitva, která vedla k uvědomění si blížícího se konečného zvratu v celé třicetileté válce.
 • Bitva, která patří k nejkrvavějším střetnutím třicetileté války.
 • Na císařské straně padlo asi 4.000 vojáků včetně maršála Gótze, na švédské straně 2.000 – 3.000 osob. Švédové zajali více než 4.000 vojáků včetně vrchního velitele Hatzfelda .
 • Vedle bitvy na Bílé hoře jde o nejvýznamnější bitvu třicetileté války na našem území. Bohužel ani tato bitva pro nás nedopadla dobře .
 • Bitva, na kterou se raději zapomnělo. Za Rakouska a ani po vzniku Československa nebyla tato bitva u nás připomínána. Švédové naopak tuto bitvu považují za nejlepší z třicetileté vál­ky.
 • V lednu roku 1645 překročila švédská armáda pod velením Lennarta Torstenssona hranice Českého království v Krušných horách. 16. února opustila město Kadaň. 2. března pod hradem Orlík armáda překonala Vltavu – zčásti ji přebrodili, zčásti přešli po ledu. Počasí švédské armádě doopravdy přálo.

  U Jankova na švédskou armádou čekalo rakouské císařské vojsko posilněno saskými a bavorskými spojeneckými oddíly. Ve vedení byl Melchlor Hatzfeld s podřízenými veliteli maršálem Janem Gótzem a bavorským generálem Janem Werthem. Císařské vojsko mělo navrch v počtu mužů. Se svými 17 000 bojovníků předčili císařští jak švédskou pěchotu, tak i jízdu. Zaostávali pouze v dělostřelectvu ..

  K prvním střetu dvou armád došlo ráno 6. března. V této době byl vestfálský mír, který uzavřel dlouhou a krvavou třicetiletou válku ještě daleko. Chyběly tři roky. Střet se odehrával na poměrně velkém, členitém a tehdy silně zalesněném prostoru. K večeru již byla celá císařská armáda zničena. Za neúspěch císařských mohl podle vrchního velitele Hatzfelda Maršál Gótz. Podle tohoto tvrzení a toho, že maršál byl v bitvě u Jankova zabit, vzniklo rčení „Dopadl jako Kec u Jankova“, které později vystřídalo známější „Dopadli jako sedláci u Chlumce“. Které z nich používáte Vy?

 • Význam bitvy u Jankova, porážky císařských, je velký. Celá válka byla plná stejně krvavých, avšak bezvýznamných bitev. Bitva u Jankova se však mezi ně neřadí. Podle mnohých historiků to byla jedna z nejdůležitějších bitev třicetileté války. Pro Švédy to bylo úplně nejcennější vítězství od bitvy u Breitenfeldu (r. 1631)

Naučná stezka

Ve spojitosti s bitvou u Jankova je již pět let každoročně pořádán pochod „Po stopách bitvy u Jankova“. A k tomuto prvnímu zdůraznění významné historické události se přidá i právě nedávno vybudovaná naučná stezka v Jankově. V roce 2005 byla vybudována první a druhá etapa této stezky. První z nich je naučná stezka „Po stopách bitvy u Jankova“, která začíná na náměstí a dovede Vás na místo pravděpodobné kapitulace generála Hatzfelda. Stezka má 3 zastavení a je dlouhá 1 675 m. Druhá stezka nese název „Okolo rybníků k vyhlídkovému altánu“ začíná, stejně jako ta první, na jankovském náměstí, míří na západ od Jankova a zavede Vás na okraj přírodního parku Džbány Žebrák, kde se nachází soustava jankovských rybníků. Naučná stezka má také 3 zastavení a je dlouhá 1 100 m .

Spolková činnost

Sbory dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů působí nejen v Jankově, ale i v Pičíně, Jankovské Lhotě, Odlochovicích a Bedřichovicích.

SDH v Jankově má 60 členů, pravidelně pořádá zimní plesy, pouťovou zábavu, výlov a rybí hody u rybníka Šusterák, sběry železného šrotu a brigády ve prospěch obce. V roce 2005 byla obcí zakoupena motorová pila. Ke sboru dobrovolných hasičů v ]ankově patří od roku 2003 i mladí dobrovolní hasiči. Na jaře pořádal SDH Jankov jarní kolo soutěže pro mladé dobrovolné hasiče. Mladší hasiči se v konkurenci osmi družstev umístili na skvělém druhém místě a starší hasiči byli z celkového počtu třinácti družstev osmí.

SDH v Odlochovicích má 48 členů. Hasiči pravidelně pořádají například taneční zábavy, hasičské plesy a rybí hody. Kromě účasti na okresní soutěži se sbor zúčastnil i hasičské soutěže Memoriál Františka Procházky v Divišově.

SDH v Pičíně měl v roce 2005 28 členů, kteří pravidelně organizují například pálení čarodějnic, či pouťové posezení. Dále pořádají i cyklistické výlety do okolí – v tomto roce spolu asi 50 obyvatel navštívilo Blaník a Konopiště.

Sbor dobrovolných hasičů v Jankovské Lhotě má 22 členů. Sbor dobrovolných hasičů v Bedřichovicích má 18 členů.

Sokol Jankov

TJ Sokol má v ]ankově poměrně dlouhou tradici, byl založen v roce 1924. Prvním předsedou Sokola byl pan Prchal. Tato složka se zabývala mnoho let kulturním a sportovním vyžitím obyvatel samotného Jankova, ale i přilehlých obcí. Na konci padesátých let se v ]ankově a to v létech 1956 až 1958 založil hokejový klub, který hrál pravidelnou soutěž, bohužel tento oddíl neměl dlouhého trvání, neboť, jak všichni víme, hokej je velmi náročný sort na finance, a také na přírodní podmínky. Zimy příliš nepřály, svazem byly kladeny náročné podmínky pro technické zajištění a tak hokejový oddíl zanikl v roce 1959.

Ovšem mladí lidé v Jankově po nějakém sportovním vyžití a tak přišel v roce 1960 na svět oddíl fotbalový. Zpočátku byly problémy se hřištěm, zápasy se hrály v sousedních Ratměřicích, ale v roce 1961 se začalo se stavbou fotbalového hřiště, které tu stojí dodnes. Jeho dostavba byla dokončena v roce 1962 a tak se začal fotbal hrát konečně na vlastním hřišti.

Největší rozkvět a úspěchy zaznamenal náš klub v sedmdesátých letech, kdy se mužstvo dospělých pravidelně účastnilo nejvyšší soutěže okresu Benešov – okresního přeboru. V dalších letech sláva poněkud pominula, okresní přebor jsme opustili a dlouhá léta jsme se účastnili okresní soutěže III. třídy. Nejhorší obdobím pro náš klub byla devadesátá léta. Neudrželi jsme ani III. třídu a tak jsme se ocitli v soutěži nejnižší. Příčinou byl malý počet mládeže v obci, což nám nedovolilo postavit mládežnická družstva, v kterých se připravují hráči pro kategorie dospělých. Dále nás trápil nedostatek finančních prostředků, bez kterých se bohužel fotbal dělat nedá.

Pro srovnání, v sedmdesátých letech jsme měli čtyři družstva, z toho dvě družstva dospělých, družstvo žáků a družstvo dorostu, zatímco v devadesátých letech jsme měli pouze družstvo dospělých.

V posledních letech se nám sportovní úroveň podařilo poněkud pozvednout, opět máme dvě družstva dospělých a družstvo dorostu, ale žactvo nelze postavit, neboť dětí je v obci málo a také sousední Ratměřice potřebují mládež, takže to máme tak nějak rozděleno a snažíme se spolupracovat.

V roce 2002 se nám podařilo postoupit do III¨. třídy, první rok jsme v soutěži uspěli, skončili jsme v popředí soutěže a již jsme přemýšleli o ještě lepších výsledcích, ale opak byl pravdou, zranilo se nám několik hráčů, postupně opadlo i tréninkové nadšení a vyvrcholením byl v roce 2004 pád opět do IV třídy.

Velký příslib pro budoucnost vidíme v družstvu dorostu, ale i zde jsou značné problémy hlavně v nedostatku v mladých sportovců, klubů v okolí je mnoho a mládeže po málu, ale budeme se snažit družstvo udržet, protože nákupy tzv. hotových hráčů nám naše finanční prostředky nedovolují.

Náš klub má celkem 102 členů, z toho 56 aktivně hrajících v soutěžích.

 • Předseda klubu – Jiří Jirovský
 • Jednatel klubu – Jiří Vosátka
 • Hospodář klubu – Petr Chmelík
 • Členové výboru – Jindřich Ždych, Jaroslav Ždych, Pavel Fáček, Radek Vosátka, Petr Moudrý, Jiří Zajíc, Martin Beran, Radek Šimánek

Co jsme nevybojovali na sportovním kolbišti, se nám částečně podařilo alespoň při zvelebení našeho sportoviště. Díky OÚ Jankov a dotacím z OV ČSTV se nám podařilo postavit tribunku na jižní straně, přistavit ke stávajícím kabinám další zastřešený objekt, pod který se při nepořízni počasí schová až 80 diváků. Dále jsme kompletně zrekonstruovali sociální zařízení, dokončili dostavbu víceúčelového kurtu včetně nového oplocení areálu a zábranných sítí za brankami. Bez pomoci již zmiňovaných složek by se nám to nepodařilo, za to vřelý dík, ale nesmíme také zapomenout poděkovat členům a fanouškům, kteří svou prací ve svém volnu pomohli toto dílo realizovat.

Jiří Vosátka

Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení ROHÁČ Jankov mělo v roce 2005 24 členů. V tomto roce proběhla stavba klubovny, další brigádnické hodiny byly odpracovány například sběrem kamene, krmením zvěře a výpomocí zemědělcům. Tradiční myslivecký ples v Budeníně se v roce 2005 konal dne 25. 12., další tradiční akcí mysliveckého sdružení je přezkoušení psů, které se konalo v říjnu v Lažanech.

Český svaz včelařů

V Jankově a okolí je 38 včelařů, kteří se starají o 391 včelstev. V roce 2005 měl svaz včelařů dobré medné výnosy. Celostátním problémem se stal prudký pokles cen medu v důsledku dovozu levných, často však nekvalitních, medů. Jediným řešením je prodej kvalitního medu českým spotřebitelům přímo od výrobce – tzv. prodej ze dvora. Trvalým problémem svazu včelařů je stárnutí členské základny a málo nových, mladých včelařů. Při ZO ČSU Jankov stále funguje včelařský kroužek s dvěma členy a třemi včelstvy. Členové tohoto kroužku se postupně stávají samostatnými včelaři. Jednatelem svazu je p. Zeman z Odlochovic.

Červený kříž

V Odlochovicích je aktivní Červený kříž, spolek převážně žen, které organizují například přednášky s lékařem, pořádají akci pro děti (loučení s prázdninami) a pomáhají hasičům u výlovů při pečení ryb.

Základní škola Jankov

Vlajka ZŠ Jankov Vlajka ZŠ Jankov

Ve školním roce 2004/2005 nastoupilo v září do školy 145 žáků.
Během školního roku se jejich počet zvýšil na 149.
Průměrný počet žáků ve třídě činil 16,1 žáka.

Škola žádala MŠMT o povolení výjimky z počtu žáků. Výjimka udělena nebyla. Protože byla snaha o zachování plně organizované školy s devíti třídami a devíti ročníky, podal zřizovatel rozklad proti rozhodnutí MŠMT Po řadě jednání nakonec škola výjimku dostala.

Kontakt
Základní škola a mateřská škola Jankov Na Náměstí 29
25703 Jankov
tel.: 317833 235
e-mail: zLjankov@raz-dva.cz
Internetová adresa: http://zs.jankov.indos.cz

(doplnit tabulku)

Aktivity školy ve školním roce 2004/2005

ZÁŘÍ

 • 3. – 5.9. třídní výlet 6. třídy na Roudný. Cílem akce bylo vzájemné poznávání s novou třídní učitelkou .
 • 14.9. třídní schůzka rodičů 6. třídy. Rodiče se seznámili s novou třídní učitelkou .
 • 15. 9. zahájení logopedické péče
 • 16. 9. spaní třeťáků ve škole. Žáci si společně zahráli na hřišti i ve škole, povečeřeli, podívali se na video. Ráno po budíčku a osobní hygieně uklidili třídu a posnídali.
 • 22. 9. exkurze žáků 9.třídy na Úřad práce v Benešově
 • 29. 9. drakiáda (1.stupeň)
 • 30. 9.exkurze I. stupně-Chýnovské jeskyne
 • soutěž Jak Plamínek našel domov
 • Týden knihoven – výzdoba votické knihovny – příprava, instalace

ŘÍJEN

 • 4. 10. návštěva multikina v Praze – 2. stupeň – film Garfield
 • 7. 10. exkurze – výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, pro žáky 7. – 9. ročníku
 • 7. 10. návštěva 2. třídy v bažantnici ve Zvěstově
 • 7. 10. účast žáků 6. tř. na akci votické knihovny – nepřetržité čtení
 • 12. 10. návštěva 3. třídy ve votické knihovně a ve stanici pro handicapované živočichy, výstava pohlednic
 • 13. 10. praktická část Dopravního závodu 5. – 8. ročníku. Závod pomáhali organizovat žáci 9. třídy.
 • 18. 10. výchovný koncert dechového tria – pro celou školu .:. 18. 10. spaní 6. tř. ve škole
 • 19. 10. natáčení České televize pro pořad Rodina a škola. Při práci ve třídě sledovali reportéři p. uč. Feřtekovou při její čtenářské dílně v 7. třídě .
 • 21. 10. Den otevřených dveří
 • 21. 10. třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků
 • 25. 10. knihovnická lekce – pro 6. třídu ve votické knihovně
 • 26. 10. exkurze 2. st. do Plzně a Karlových Varů
 • soutěž – Sportujeme s hvězdičkou Orion – 1. stupeň
 • Začátek přípravy na letní tábor, hledání vhodného objektu

LISTOPAD

 • 3. 11. účast žáků na svěcení kříže na památku padlých v bitvě u Jankova
 • 5. 11. návštěva OÚ Jankov – 3. třída
 • 8. 11. návštěva divadelního představení Loupežník Rumcajs v Divadle Oskara Nedbala v Táboře – 1. stupeň
 • 10. 11. spaní 4. tř. ve škole
 • 11. – 1 3. 11. konzultační dny
 • Začal se připravovat vánoční jarmark.

PROSINEC

 • 2. 12. spaní 9. třídy ve škole
 • 3. 12. vánoční jarmark s kavárnou
 • 6. 12. mikulášská nadílka pro žáky 1. st. a MŠ
 • 6. 12. andělský den na 1. st .
 • 8. 12. hrabání a úklid parku
 • 10. 12. návštěva divadelního představení Jak jsem se ztratil v Divadle v Dlouhé – 2. stupeň
 • 15. 12. sběratelská výstava-I. –9. třída
 • 18. 12. spaní 6. tř. ve škole
 • 19. 12. návštěva 6. tř. na jarmarku v ÚSP Odlochovice
 • 22. 12. živý Betlém a vánoční zvyky. Žáci 2. st. předvedli na jankovském náměstí živý Betlém, přivedli i koně, psa a ovečky. Návštěvníci si mohli vyzkoušet nejznámější vánoční zvyky a poslechnout si vyprávění o vánočních zvycích. Ochutnat mohli vánoční punč .
 • Proběhlo testování žáků 9. tř. – testy selo. Výsledný percentil (srovnání se všemi účastníky celostátního testování) byl v českém jazyce 63, v matematice 61 a v obecných studijních předpokladech 68 .
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Školní kolo dějepisné olympiády

LEDEN

 • 11. a 1 3. 1. konzultační dny
 • 11. 1. třídní schůzka 5. třídy
 • 11. 1. Pythagoriáda – 7. tř .
 • 16. – 22. 1. lyžařský výcvikový kurz 7. třída
 • 20. 1. zápis do 1. třídy

ÚNOR

 • I. a 2. třída a MŠ Divadlo s úsměvem v MŠ Jankov
 • I. – 2. 2. Putování za čarodějovým kloboukem – I. část. Zahájení projektu pro žáky 3. ročníku spojené s motivací pro četbu knih T. Janssonové o muminních skřítcích .
 • 10. 2. setkání sběratelů poštovních známek
 • 12. 2. dětský karneval
 • 15. 2. spaní 4. tř. ve škole

BŘEZEN

 • 3. 3. výchovný koncert
 • 17. 3. zájezd 6. tř. do plaveckého bazénu Měřín
 • 18. 3. Matematický klokan – mezinárodní soutěž
 • 21. 3. protidrogový program pro 2. st. ve Voticích
 • 22. 3. okresní kolo Pythagoriády
 • 23. 3. malování kraslic – 2. třída
 • 29. 3. Hledání čarodějova klobouku – 2. část – ukončení projektu (3. třída)
 • 29. 3. spaní 3. třídy (Muminků) ve škole
 • Dopravní závod – teoretická část

DUBEN

 • I. 4. Bláznivý den ve 4. třídě. Tímto dnem žáci s paní učitelkou oslavili apríl.
 • 4. 4. turnaj ve vybíjené
 • 4. 4. spaní 5. třídy ve škole
 • 4. 4. Slavnost čtenářství v 6. třídě. Celá třída dohromady přečetla 200 knih. Na os]avu dostali dobroty, pos]ouchali pohádky M. Macourka a Bylo nás pět K. Po]áčka .
 • 4. – 8. 4. Pohádkový týden ve 2. třídě. Motivování dětí ke čtení, samé pohádky, pohádkové bytosti, povídání o autorech, ilustrátorech, dramatizace, hledání pohádkového pokladu .
 • 12. 4. povídání o knihách s pracovnicemi Městské knihovny Votice pro celou školu
 • 14. 4. divadelní představení Princezna s ozvěnou v Táboře – 1. stupeň
 • 19.4. beseda žáků 9. třídy s JUDr. Budilem
 • 22. 4. Den Země – 1. st. úklid obce a 2. st. sázení stromků
 • 20. 4. Čtenářský maratón na I. stupni. Četba knihy Krása nesmírná, l0 dní čtení, přečetla se celá kniha .
 • 21. 4. exkurze 6. tř. na pilu v Jankově
 • 25. 4. Divadlo na Fidlovačce – představení Divotvorný hrnec – 2. stupeň
 • 25. a 26.4. konzultační dny
 • 28. 4. exkurze
  • 1. st. – Tábor – podzemí, arboretum a botanická zahrada
  • 2. st. – Planetárium Praha, botanická zahrada, Vodní svět
 • 29. 4. čarodějnický den na 1. st. – převleky za čarodějnice
 • 29. 4. rozbor sociometrického šetření v 7. a 9. třídě
 • 25. 4. – 31. 5. Divadelní výstava. Návštěvníci na ní mohli vidět spoustu divadelních programů, kulisy pro loutkové divadlo, scénáře divadelních her, fotografie z ochotnických představení.
 • Dopravní internetová soutěž

KVĚTEN

 • 3. 5. spaní 6. třídy ve škole
 • 5. – 6. 5. Matematické dny ve 2. tř. – opakování násobilky, sčítání, odčítání, zápis slovních úloh .
 • 11. 5. oblastní soutěž v malé kopané
 • 12. 5. vystoupení pěveckého kroužku ke Dni matek ve Zvěstově
 • 13. 5. Beseda s Dr. Matouškem z FF UK – 2. st. Dr. Matoušek se svými studenty prováděl archeologický výzkum v okolí Jankova, s jeho výsledky seznámil naše žáky.
 • 17. 5. divadelní představení v MŠ
 • 13. 5. loutkové představení Kašpárek
 • 18. 5. vystoupení pěveckého kroužku a dětí z MŠ v domově důchodců .:. 18.5. Barvířské odpoledne. Zájemci se učili batikovat a vyrobili si trička .
 • 19. 5. školní výlet 1. st. – Pelhřimov (Muzeum kuriozit), ZOO Jihlava 2. st. – Prachovské skály
 • 20. 5. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Po teoretické přípravě následovalo cvičení v terénu. Cvičení se zúčastnili votičtí policisté .
 • 24. 5. divadelní představení O Krakol1ošovi – 1. st., MŠ
 • 27. – 5. 6. pobyt třinácti žáků 2. st. v Caorle v Itálii
 • roběhlo testování žáků 5. tř. (M, ČJ, OSP) a 8. třídy (OSP) – testy SCIO

ČERVEN

 • 1. 6.Den dětí 1. st. – výlet na Blaník – hledání pokladu blanických rytířů 2. st. – den plný her
 • 1. 6. návštěva žáků 3. třídy v centru pro handicapované živočichy ve Voticích výstava Obojživelníci v ČR
 • 2. 6. beseda s mluvčí Policie ČR – 3., 4., 7. a 8. třída
 • 2. a 3. 6. mezinárodní akce Studenti pro venkov (Češi, Slováci, Finové), účastnili se žáci 9. třídy
 • 8. 6. beseda žáků 8. tř. s pracovnicí ÚP v Benešově
 • 8. 6. Cvičná evakuace školy. Evakuace proběhla ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči, záchranným hasičským sborem Benešov, záchrannou službou a Policií ČR .
 • 11. 6. Pochod po stopách bitvy u Jankova. Škola se z velké části podílela na přípravě a realizaci pochodu. Ve spolupráci s obcí Jankov byla vybudována výstavní síň, která je věnována historii třicetileté války a bitvy u Jankova. Síň byla zpřístupněna při příležitosti pochodu. Účastníci zde ukončili své putování.
 • 13. 6. divadelní představení Hurvíl1kova cesta do Tramtárie pro 1. st. v Táboře
 • 15. 6. Barvířské odpoledne. Další zájemci se při něm naučili batikovat
 • 16. 6. den v přírodě
 • 20. a 21. 6. dvoudenní turistika žáků 4. tř. kolem Jankova spojená se spaním ve škole .
 • 20. a 21. 6. turistický výlet 5. třídy po okolí Jankova .
 • 21. – 22. 6. dvoudenní turistika žáků 3. tř. po okolí Jankova
 • 28. 6. spaní 6. třídy ve škole
 • 29. 6. školní olympiáda
 • Dvoudenní výlet 2. tř. – stanování ve Zvěstově

Prázdninové aktivity

 • Letní tábor proběhl od 16. 7. do 23. 7. 2005, tentokrát v RS Pilský mlýn Sedlice u Blatné pod vedením paní vychovatelky Vojtěchové. Tábor připravují učitelky 1. stupně.

Veřejně prospěšná činnost

 • Žáci školy dvakrát do roka uklízí park na náměstí. Udržují zeleň kolem kašny, záhony před oběma budovami školy. Děti sbírají i léčivé byliny. Pěvecký kroužek a dechový soubor vystupují v domově důchodců a při různých příležitostech v obci. Recitují při vítání občánků.

Ostatní

 • V červnu byl dokončen 4. díl publikace Křížky, kapličky a zvoničky v okolí Jankova .
 • Žáci všech tříd včetně Mš se podíleli na výrobě školního kalendáře na rok 2006 .
 • Skládačku Bitva u Jankova připravili v rámci společensko vědního semináře a informatiky žáci 9. třídy.

Společenské události

Některé společenské události v roce 2005

Plesy a taneční zábavy

 • 21. 1. ples v Jankově pořádaný klubem rodičů Jankov
 • 27. I. ples v Odlochovicích pořádaný SDH Odlochovice
 • 25. 2. ples v Jankově pořádaný SDH Jankov
 • 22. 4. zábava v Jankově pořádaná p. Havelkou
 • 16. 5. taneční zábava v Odlochovicích pořádaná SDH Odlochovice
 • 30. 7. „pouťová zábava“ v Jankově pořádaná SDH Jankov
 • 18. 10. taneční zábava v Jankově pořádaná p. Havelkou
 • 8. 11. taneční zábava v Odlochovicách pořádaná SDH Odlochovice
 • 16. 11. taneční zábava v Jankově pořádaná p. Havelkou

Další události

 • Dne 26. 2. se na OÚ Jankov konalo tradiční vítání nových občánků, Letos bylo na radnici přítomno sedm nových občánků. Každý malý nový občánek od obce dostal zlaté znamení zvěrokruhu .
 • 7. května se na jankovském hřišti konala soutěž mladých dobrovolných hasičů. Naši mladší hasiči se z celkového počtu devíti družstev umístili na druhém místě a starší hasiči se v silné konkurenci deseti družstev umístili na osmém místě .
 • Pátý ročník pochodu Po stopách bitvy u Jankova se konal 11. června. K dispozici byly tři trasy – 10, 15 a 40 km pro pěší i pro milovníky cyklistiky. Odpolední program zajistila hudební skupina Relax band .
 • 15. 10. se konal tradiční výlov jankovského Šusteráku, který pořádá SDH Jankov
 • 22. 12. se konal vánoční jarmak pořádaný základní a mateřskou školou v Jankově. Návštěvníci si mohli makoupit výrobky žáků školy, posedět v kavárně a zaposlouchat se do koled, které se po celou dobu jarmarku linuly chodbami školy. Po 16 hodině se dění jarmarku přesunulo do parku, kde žáci školy sehráli představení, které mělo minulý rok premiéru, avšak v jiném hereckém obsazení než letos, Živý Betlém. Po představení byla možnost zakoupit si teplý vánoční punč.

Domov důchodců

Domov důchodců již 11 let neodmyslitelně patří k Jankovu. V říjnu roku 2005 proběhla změna ve vedení – p. Písařík, již bývalý ředitel ústavu odešel do důchodu a nahradila ho Mgr. Drahuše Hlavatá. V domově žije 60 obyvatel, kterým je pobyt zpříjemňován mnohými kulturními akcemi, viz. níže.

Některé kulturní akce DD Jankov

 • 16. 2. vystoupení kouzelníka
 • 19. 3. vystoupení dechového orchestru ZUŠ Votice a smyčcového souboru – svátek Josef
 • Den matek – hudební vystoupení rodiny Dittrichovy
 • 24. 5. „Máte rádi hašlerky“ – hudební pořad, p. Šedivý
 • 15. 9. . „Točte se pardálové“ – písničky a povídání – p. Kubec
 • 5. 12. mikulášská zábava, oslava narozenin obyvatel- hudba p. Typta, mikulášská nadílka, tanec
 • 11. 12. Podblanický smíšený sbor s hudebním doprovodem pod vedením Jiřího Doubka
 • 21. 12. vystoupení pěveckého sboru Gymnázia Benešov
 • 11. 12. vánoční hudební vystoupení ZUŠ Votice pod vedením p. Slunečka
 • 28. 12. „Kde se vzaly Vánoce“ – pořad písniček, povídání o Vánocích .:. 31. 12. hudební vystoupení rodiny Dittrichovy
 • pro obyvatele domova jsou během roku pořádány výlety na zámky a hrady v okolí Poděkování za zpříjemnění dnů v DO Jankov patří zejména ZŠ a MŠ Jankov, ZUŠ Votice a dalším účinkujícím

Mateřská škola Jankov

Školní vzdělávací program je zpracován na základě rámcového programu s názvem:

„ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY“. Měsíční témata jsou spjata s názvem školního programu.

 • Leden – Naše překrásná Země
 • Únor – Smích a zábava při hrách
 • Březen – Příroda kolem nás
 • Duben – Zkoumání světa zvířat
 • Květen – Nasedat, pevně se držte a jedeme
 • Červen – Hurá do přírody
 • Září – Vítáme Vás ve školce
 • Říjen – Z pohádky do pohádky
 • Listopad – Co ze mě dělá člověka
 • Prosinec – Adventní období

Každý rok školka plánuje celou řadu mimoškolních akcí např. mikulášská a vánoční nadílka, besídky pro rodiče, divadla, den otevřených dveří, výlet, dětský den se soutěžemi a zaslouženými výhrami, sportovní odpoledne, plávání a další. Dětem jsou nabízeny další aktivity formou zájmových kroužků – hra na flétnu – veselé pískání a angličtina hrou.

Je zajištěna i logopedická péče ve spolupráci s paní uč. Jitkou Peroutkovou. Ve školním roce 2005/2006 je zapsáno 26 dětí.

Kontakt

Obec Jankov
Na náměstí 14
25703 Jankov

Tel.: 317 833 209
E-mail: info@obecjankov.cz
Datová schránka: yp4a679

Úřední hodiny OÚ:
Po: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Čt: zavřeno
Pá: zavřeno

více informací »

Úřad bez bariér

Úřad bez bariér

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky
GObec Jankov
QR kód stránek Obce Jankov
TOPlist
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace